Sevap Nedir ? Günah Nedir ?

Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği, bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi [b]GÜNAHkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. SEVAP NEDİR, GÜNAH NEDİR. 

SEVAP GÜNAH; İnsana fayda yada zarar verecek amellerdir. 

SEVAP ; Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır...
 
GÜNAH ; Allah’ın Emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.
SEVAP nedir? SEVAP, bir amelin karşılığıdır. Dünyadaki SEVAP ile insanın amellerinin karşılığını dünyada elde etmesi; ahiret'teki SEVAP ile de, bu dünyadaki amellerinin karşılığını ahiret'te sürekli bulması kastedilmektedir. Yapılan her işin sonucu, yapan kişiyi kaçınılmaz bir şekilde takip ettiği için, İslâmî hayat görüşünde en önemli nokta, hayat için sarf edilen çabaların bu dünyanın geçici zevk ve çıkarları uğruna mı, yoksa ahiret'in son bulmayan zevkleri uğruna mı harcandığı konusudur. Bu soruya verilen cevap, kişinin iyi veya kötü olma konusundaki ahlâkî tutumunu belirler. -1-
İslâm Dini’nin kaynağı “[b]Kurân”dır. [/b]
Kurana dayanmayan bir şeyin DİN diye konuşulmaması gerekir.
Ne yazık ki insanlar hoşuna gitmeyen bir davranışları karşısında, çocuklarına “bunu böyle yapma GÜNAHtır” yada “şöyle yap SEVAP tır” diyorlar. 
Bir amel, söz ve davranışın GÜNAH veya SEVAP olması için, Kurân’da o şeyin insanlara yasaklanması veya yapılmasının tavsiye edilmesi gerekir.
Herhangi bir amel için şu SEVAP tır. Şu GÜNAHtır denmemeli. Dendiği zaman arkasından niye SEVAP, niye GÜNAH sorusu sorulur ve buna dayalı olarak da mutlaka bir âyet gösterilmesi gerekir!. Her kimki din konusunda kendi hevasından şu günah şu sevaptır diyorsa şirk koşmuş olur dinde günahı ve savabı ancak dinin sahibi olan Allah belirler.
Günümüzde SEVAP, GÜNAH hakkında söylenen sözlerin pek çoğu halk arasında dolaşan hurâfeler veya çeşitli hikayeler, yakıştırmalardır, birilerinden duyulanlardır. Elimizde allahın kitabı kuran varken Birilerinden duyulan ile din yaşanmaz, din konuşulmaz ve nakledilemez.

Müslümanlar Kuran bilgileri oranında Günahlardan korunur veya SEVAP işlerler. Ateşin yakıcılıgını bilen bir insan elini ateşe sokarmı.

Müddesir suresi 74/38 “Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir” Allah (cc) kitabında böyle diyor insanın kazandığı SEVAPta olabilir GÜNAHta demekki sık sık muhasebemizi yapmamız gerekiyor, çünki ahiret bileti bu dünyada alınıyor.
Kuran bizlere SEVAP ve GÜNAH hakkında hangi bilgileri veriyor.

Diyanet vakfı çevirisi

İÇERİSİNDE SEVAP GEÇEN AYETLER(BAKARA suresi 103. ayet) Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz, Allah tarafından verilecek [b]SEVAP daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı!
(A'RAF suresi 8. ayet)[/font] O gün tartı haktır. Kimin (SEVAP) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
(NAHL suresi 95. ayet)
 Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (SEVAP) sizin için daha hayırlıdır.
(KEHF suresi 46. ayet)
 Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem SEVAPça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.
(MÜ'MİNÛN suresi 102. ayet)
 Artık kimlerin (SEVAP) tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
(RÛM suresi 39. ayet) İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet onlar (SEVAPlarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır. 

(ÂLİ IMRÂN suresi 145. ayet) Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret SEVABını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.
(ÂLİ IMRÂN suresi 148. ayet)
 Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret SEVABının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever.
(ŞÛRÂ suresi 23. ayet) İşte Allah'ın, iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun SEVABını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. 


[b]İÇERİSİNDE GÜNAH GEÇEN AYETLER
(BAKARA suresi 95. ayet) Onlar, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler ([b]GÜNAH ve isyanları) sebebiyle hiç bir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.
(BAKARA suresi 158. ayet) Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir GÜNAH yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.
(BAKARA suresi 173. ayet)
 Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde GÜNAH yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir
(BAKARA suresi 181. ayet)
 Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, GÜNAHı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir.
(BAKARA suresi 182. ayet)
 Her kim, vasiyet edenin haksızlığa yahut GÜNAHa meyletmesinden endişe eder de (alâkalıların) aralarını bulursa kendisine GÜNAHyoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan hem de esirgeyendir.
(BAKARA suresi 197. ayet)
 Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, GÜNAH sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının.
(BAKARA suresi 198. ayet)
 (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir GÜNAH yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz
(BAKARA suresi 203. ayet)
 Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona GÜNAH yoktur. Kim geri kalırsa ona da GÜNAHyoktur. Bunlar GÜNAHtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.
(BAKARA suresi 206. ayet)
 Böylesine «Allah'tan kork!» denilince benlik ve gurur kendisini GÜNAHa sevkeder. (Ceza ve azap olarak) ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir!
(BAKARA suresi 217. ayet)
 Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük birGÜNAHtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük GÜNAHtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük birGÜNAHtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.
(BAKARA suresi 219. ayet)
 Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük birGÜNAH ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de GÜNAHı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını» de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.
(BAKARA suresi 233. ayet)
 Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri (nafaka temini) vâris üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine GÜNAH yoktur. Çocuklarınızı (süt anne tutup) emzirtmek istediğiniz takdirde, süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, üzerinize GÜNAH yoktur. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı görür.
(BAKARA suresi 234. ayet)
 Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size birGÜNAH yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.
(BAKARA suresi 235. ayet)
 (İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size GÜNAH yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.
(BAKARA suresi 240. ayet)
 Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir GÜNAH yoktur. Allah azîzdir, hakîmdir.
(BAKARA suresi 271. ayet)
 Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin GÜNAHlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.
(BAKARA suresi 276. ayet) Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve GÜNAHta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.
(BAKARA suresi 283. ayet)
 Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu husu


) Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği, bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi [b]GÜNAHkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. SEVAP NEDİR, GÜNAH NEDİR. 


SEVAP GÜNAH; İnsana fayda yada zarar verecek amellerdir. 

SEVAP ; Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır. 
GÜNAH ; Allah’ın Emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.
SEVAP nedir? SEVAP, bir amelin karşılığıdır. Dünyadaki SEVAP ile insanın amellerinin karşılığını dünyada elde etmesi; ahiret'teki SEVAP ile de, bu dünyadaki amellerinin karşılığını ahiret'te sürekli bulması kastedilmektedir. Yapılan her işin sonucu, yapan kişiyi kaçınılmaz bir şekilde takip ettiği için, İslâmî hayat görüşünde en önemli nokta, hayat için sarf edilen çabaların bu dünyanın geçici zevk ve çıkarları uğruna mı, yoksa ahiret'in son bulmayan zevkleri uğruna mı harcandığı konusudur. Bu soruya verilen cevap, kişinin iyi veya kötü olma konusundaki ahlâkî tutumunu belirler. -1-
İslâm Dini’nin kaynağı “Kurân”dır. 
Kurana dayanmayan bir şeyin DİN diye konuşulmaması gerekir.
Ne yazık ki insanlar hoşuna gitmeyen bir davranışları karşısında, çocuklarına “bunu böyle yapma GÜNAHtır” yada “şöyle yap SEVAP tır” diyorlar. 
Bir amel, söz ve davranışın GÜNAH veya SEVAP olması için, Kurân’da o şeyin insanlara yasaklanması veya yapılmasının tavsiye edilmesi gerekir.
Herhangi bir amel için şu SEVAP tır. Şu GÜNAHtır denmemeli. Dendiği zaman arkasından niye SEVAP, niye GÜNAH sorusu sorulur ve buna dayalı olarak da mutlaka bir âyet gösterilmesi gerekir!. Her kimki din konusunda kendi hevasından şu günah şu sevaptır diyorsa şirk koşmuş olur dinde günahı ve savabı ancak dinin sahibi olan Allah belirler.
Günümüzde SEVAP, GÜNAH hakkında söylenen sözlerin pek çoğu halk arasında dolaşan hurâfeler veya çeşitli hikayeler, yakıştırmalardır, birilerinden duyulanlardır. Elimizde allahın kitabı kuran varken Birilerinden duyulan ile din yaşanmaz, din konuşulmaz ve nakledilemez.

Müslümanlar Kuran bilgileri oranında Günahlardan korunur veya SEVAP işlerler. Ateşin yakıcılıgını bilen bir insan elini ateşe sokarmı.

Müddesir suresi 74/38 “Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir” Allah (cc) kitabında böyle diyor insanın kazandığı SEVAPta olabilir GÜNAHta demekki sık sık muhasebemizi yapmamız gerekiyor, çünki ahiret bileti bu dünyada alınıyor.
Kuran bizlere SEVAP ve GÜNAH hakkında hangi bilgileri veriyor.

Diyanet vakfı çevirisi

İÇERİSİNDE SEVAP GEÇEN AYETLER
(BAKARA suresi 103. ayet) Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz, Allah tarafından verilecek SEVAP daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı!
(A'RAF suresi 8. ayet)
 O gün tartı haktır. Kimin (SEVAP) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
(NAHL suresi 95. ayet)
 Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin! Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katında olan (SEVAP) sizin için daha hayırlıdır.
(KEHF suresi 46. ayet)
 Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem SEVAPça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.
(MÜ'MİNÛN suresi 102. ayet)
 Artık kimlerin (SEVAP) tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
(RÛM suresi 39. ayet) İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet onlar (SEVAPlarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır. 

(ÂLİ IMRÂN suresi 145. ayet) Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret SEVABını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.
(ÂLİ IMRÂN suresi 148. ayet)
 Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret SEVABının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever.
(ŞÛRÂ suresi 23. ayet) İşte Allah'ın, iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun SEVABını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. 


İÇERİSİNDE GÜNAH GEÇEN AYETLER(BAKARA suresi 95. ayet) Onlar, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler (GÜNAH ve isyanları) sebebiyle hiç bir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.
(BAKARA suresi 158. ayet) Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir GÜNAH yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.
(BAKARA suresi 173. ayet) Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde GÜNAH yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir
(BAKARA suresi 181. ayet) Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, GÜNAHı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir.
(BAKARA suresi 182. ayet) Her kim, vasiyet edenin haksızlığa yahut GÜNAHa meyletmesinden endişe eder de (alâkalıların) aralarını bulursa kendisine GÜNAHyoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayan hem de esirgeyendir.
(BAKARA suresi 197. ayet) Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, GÜNAH sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının.
(BAKARA suresi 198. ayet) (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir GÜNAH yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz
(BAKARA suresi 203. ayet) Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona GÜNAH yoktur. Kim geri kalırsa ona da GÜNAHyoktur. Bunlar GÜNAHtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.
(BAKARA suresi 206. ayet) Böylesine «Allah'tan kork!» denilince benlik ve gurur kendisini GÜNAHa sevkeder. (Ceza ve azap olarak) ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir!
(BAKARA suresi 217. ayet) Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük birGÜNAHtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük GÜNAHtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük birGÜNAHtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.
(BAKARA suresi 219. ayet) Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük birGÜNAH ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de GÜNAHı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. «İhtiyaç fazlasını» de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.
(BAKARA suresi 233. ayet) Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri (nafaka temini) vâris üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine GÜNAH yoktur. Çocuklarınızı (süt anne tutup) emzirtmek istediğiniz takdirde, süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, üzerinize GÜNAH yoktur. Allah'tan korkun. Bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı görür.
(BAKARA suresi 234. ayet) Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size birGÜNAH yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.
(BAKARA suresi 235. ayet) (İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size GÜNAH yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.
(BAKARA suresi 240. ayet) Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir GÜNAH yoktur. Allah azîzdir, hakîmdir.
(BAKARA suresi 271. ayet) Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin GÜNAHlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.
(BAKARA suresi 276. ayet) Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve GÜNAHta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.
(BAKARA suresi 283. ayet) Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de Yeterlidir ...

Comments

Post a Comment